Setkání knihovníků venkovských knihoven ČR

Setkání knihovníků „Co venkovské knihovny umějí a mohou“ IX. ročník

19.-21. září 2013

alt

Se získáním titulu Knihovna roku 2011 na nás připadla jedna milá povinnost, a to pozvat knihovníky k nám a podílet se na spolupořádání celorepublikového setkání venkovských knihovníků „Co venkovské knihovny umějí a mohou“. V září roku 2012 jsme se zúčastnili jeho osmého ročníku, a to setkání v Třebíči a Petrůvkách. Na příjemném pobytí v bezvadné knihovnické partě jsme okoukli, o čem vlastně setkání je a co nás vlastně při vlastní organizaci čeká.

 Již cestou domů jsme vymýšleli, jaké téma setkání pro rok 2013 zvolíme, kam knihovníky u nás pozveme a co pěkného jim ukážeme. Hlavní tíha a práce s organizací byla na paní Wimmerové ze SKIPu (Svazu knihovníků a informačních pracovníků), která nám ochotně poskytla veškeré informace a rady, co je potřeba zajistit a udělat. Naši prvotní myšlenkou, od které jsme pak už neupustili, bylo udělat setkání takové venkovské, domácí a srdečné, možná ne až tak bohaté na návštěvy historických památek, ale o to více o potkání se, popovídání, předání si inspirace, načerpání pozitivní energie. Tím, že se již několik roků snažíme v naší knihovně soustředit regionální literaturu z Moravského krasu a okolí, se téma setkání přímo nabízelo, a to práce s regionální literaturou. Tato literatura do venkovské knihovny bezesporu patří a nabízela se tak i zajímavá témata na chystaný seminář. Při komunikaci s paní Wimmerovou jsem jí v průběhu plánování akce psala, že knihovníci během roku pro své čtenáře chystají plno besed, výtvarných dílen, soutěží atd., prostě starají se o své čtenáře a o jejich zábavu, a my bychom na našem setkání chtěli, aby to vše u nás knihovníci prožili také. Proto jsme do něho zařadili koloběžkový výlet na rozhlednu, tvořivou dílnu malování horkým voskem, soutěžní kvíz, vystoupení hasičů a návštěvu výstavy. Hlavní „naplnění“ této akce jsme však viděli v tom, že se budeme moci s knihovníky po dva večery pobavit, poznat se, předat si zkušenosti a hlavně navázat nová přátelství. Myslím, že to vše se naplnilo a pozitivní energie na dvou večerech ve Vavřinci se dala rozdávat. Také jsme chtěli, aby u nás knihovníci ochutnali to nejlepší z regionálních produktů: medová perníková kolečka, záhybáky, lahůdky od Nečasů z Vavřince a sloupské koláčky.

Díky perfektní organizaci paní Wimmerové, pomoci Helenky Jalové z Městské knihovny Blansko, která s námi celé setkání chystala, velké podpoře obce, pana starosty, vavřineckých hasičů a děvčat, ale také díky přátelům a rodině, která byla na setkání nápomocna, se dle krásných ohlasů knihovníků všechno vydařilo. Já osobně spolupořádaní této akce vnímám jako završení mého knihovnického snažení po získání ocenění naší knihovny. Olga Hájková

Článek o setkání knihovníků napsala paní Daniela Wimmerová (SKIP), která byla hlavní organizátorkou této akce.

ZPÍVÁNÍ v JESKYNI

Již podeváté se v zářijových dnech sešli knihovníci venkovských knihoven na oblíbeném semináři Co venkovské knihovny umějí a mohou. Hlavním hostitelem byla Místní knihovna Veselice (Knihovna roku 2011). Za finanční podpory Ministerstva kultury se na zdárném průběhu akce dále podílely Obec Vavřinec, Městská knihovna v Blansku a Sekce veřejných knihoven SKIP. Setkání se uskutečnilo ve dnech 19. – 21. září 2013 a ústředním tématem odborné části byla Práce s regionální literaturou.

Zahájení proběhlo pod patronací pověřené knihovny v Blansku. Prvním krokem nabitého programu byla prohlídka zámku. Zde proběhlo také oficiální zahájení se zástupci města Blanska (místostarosta Ing. Crha, ředitel Městské knihovny Mgr. Pavel Přikryl, starosta obce Vavřinec Miloslav Novotný, Daniela Wimmerová za SKIP a ředitelka Muzea Blanska Mgr. Eva Nečasová).

altPříjemným prostředím zrekonstruovaného zámku, ve kterém je umístěno Muzeum Blansko, účastníky provedla jeho ředitelka Mgr. Eva Nečasová. Nejvíc zaujala expozice užitkové litiny z 19. a 20. století. Následovala krátká procházka městem a návštěva dřevěného kostelíka sv. Paraskivy.

Součástí poznávání Blanska byla i exkurze do městské knihovny. Průvodcem byl ředitel Mgr. Pavel Přikryl. Po celou dobu semináře se o knihovníky velmi pečlivě starala i metodička Helena Jalová.

Následně se knihovníci přesunuli do Sloupu, kde byli ubytováni v hotelu Stará škola. Po krátké přestávce pak pokračovali do Vavřince. Cestou se zastavili u Novodvorské lipové aleje. Zasvěcenými průvodci byli pan starosta Miloslav Novotný a paní knihovnice Olga Hájková.    

Večerní program – prezentace obce Vavřince, vzájemné seznámení a zhlédnutí (byť s drobnými technickými nedostatky) DVD ze setkání 2012 v Petrůvkách – proběhl v zasedací místnosti OÚ. Samozřejmě vše doplněno ochutnávkou výborných regionálních specialit.

Odborný program, zaměřený na práci s regionální literaturou, probíhal druhý den v sále Kulturního domu ve Sloupu. Jak už se stalo dobrým zvykem, zúčastnili se ho i knihovníci z okolí – nejen profesionálové, ale hlavně ti, kteří působí ve venkovských knihovnách.

altPrvní příspěvek Kateřiny Židů bezprostředně navazoval na zastávku v aleji. Ve své prezentaci přiblížila historii i současnost aleje.

Příjemným zpestřením programu bylo pěvecké vystoupení dětského souboru Krápníček - žáků ZŠ Blansko.

O spolupráci Moravské zemské knihovny s knihovnami regionu a úrovni metodické práce hovořila ve svém příspěvku Mgr. Monika Kratochvílová. Další zajímavou činnost MZK – práci se starými tisky – představila Mgr. Jitka Machová.

Ve svém příspěvku Regionální literatura ve venkovských knihovnách upozornila Daniela Wimmerová na skutečnost, že venkovské knihovny by měly poskytovat svým uživatelům základní informace o regionu. Knihovníci by svou činností měli jak propagovat zajímavé historické události, tak i přibližovat lokality a osobnosti s nimi spojené. Nenásilnou formou vychovávat své čtenáře k vlastenectví, lásce k domovu a hrdosti na své kořeny. Měli by však nejen nabízet vhodnou literaturu a odkazy na internetu, ale také by se měli snažit nacházet nové zajímavé formy propagace. Knihovny by měly svým uživatelům nabízet interaktivní pomůcky a tak být atraktivní pro celou rodinu.

Konkrétní zajímavý projekt pro celé rodiny Putování nad zemí i pod zemí, zaměřený na poznávání regionu, regionálních osobností a literatury, vzápětí představily Helena Jalová (metodička MěK Blansko) a Olga Hájková. Jedná se o praktickou ukázku  práce s dětským čtenářem ve více  knihovnách v působnosti pověřené knihovny MěK Blansko.

O možnostech spolupráce a vzniku mnoha zajímavých projektů v regionu pohovořil Ing. Petr Revenda, zástupce MAS Moravského krasu. Spolupracovat se svými zřizovateli a jejich prostřednictvím se Spolkem pro obnovu venkova je pro knihovny, které se podílejí na celkové úrovni kultury v obcích, velmi potřebné. Stejně tak i pro další rozvoj života na venkově. Využití spojení obcí do Mikroregionů či Místních akčních skupin (MAS) dává možnosti získat finanční prostředky pro různé oblasti venkovského života.

Tento fakt potvrdilo i vystoupení paní Ing. Marie Škorpíkové, když seznamovala posluchače s činností své knihovny v Ratíškovicích. Tato knihovna se stala v roce 2012 Knihovnou roku a bude tedy organizátorem příštího setkání. Její bohatá a zajímavá činnost zaujala nejen hodnotitelskou komisi v krajském kole soutěže Vesnice roku, ale také celostátní komisi soutěže Knihovna roku. Díky získané dotaci se podařilo zrekonstruovat a vybavit prostory, které dnes poskytují knihovně možnost realizovat mnohé zajímavé záměry. Příští rok budou mít knihovníci možnost vše uvidět na vlastní oči.

Dopolední část programu uzavřela svým vystoupením ředitelka Knihovny města Olomouce RNDr. Lenka Prucková, stávající předsedkyně hodnotitelské celostátní komise soutěže Knihovna roku. Ochotně se s přítomnými podělila o nejčerstvější dojmy ze soutěže. Představila jednotlivé nominované knihovny a připomněla vždy něco zajímavého z jejich činnosti. Upozornila také na některé nedostatky, které by knihovníci měli ve svých knihovnách včas odstranit.

Jednotlivé prezentace přednášejících si můžete prohlédnout a případně i stáhnout na webu Městké knihovny Blansko zde.

Krátce po obědě se účastníci přesunuli do Veselice. Zde program pokračoval prohlídkou této části obce, kde průvodcem byl opět pan starosta M. Novotný. Při krátkém zastavení před kapličkou sv. Antonína, bylo možno nejen ochutnat místní speciality (bramborové záhybáky a medoperníková kolečka), ale pro „gurmány“ byly také připraveny natištěné recepty.   

altDalším zastavením byla hasičská zbrojnice, kde pro ty odvážnější byly připraveny koloběžky, na kterých se měli přesunout k nedaleké rozhledně. Protože ve stejné budově je také umístěna knihovna, našli postupně všichni azyl právě zde. Měli možnost prohlédnout si velmi příjemný interiér a seznámit se s bohatou a rozmanitou činností této knihovny.

Cestou do Vavřince došlo také ke společnému zvážení všech účastníků (ve sběrném dvoře). Bylo zjištěno, že celková váha všech zúčastněných činí 3.630 kg. Jedná se tedy zcela určitě o „vážené osoby“.

Nečekaným a milým překvapením byl exkurz do historie vavřineckých hasičů. Sehraná scénka s „červeným kohoutem“ pobavila všechny přítomné. Současně se všem dostalo poučení, jak vznikl sbor dobrovolných hasičů v obci.

Pro knihovníky bylo dále připraveno „výtvarné tvoření“, kdy si sami mohli pomocí výtvarné techniky encaustika vyrobit obrázek či za pomoci místních dětí složit zajímavou záložku.

Všichni museli nakonec prokázat získané znalosti prostřednictvím vědomostního testu. Formou losování pak byli za své snažení odměněni propagačními materiály o regionu.

Atmosféra setkání byla velmi příjemná, hostitelé milí a pozorní. Došlo i na zpěv lidových a jiných oblíbených písní, tanec, ochutnávku krajových specialit a neformální výměnu zkušeností.

Třetí den byla naplánována prohlídka Městyse Sloup a návštěva Sloupsko-šošůvské jeskyně. Právě prohlídka zmíněné jeskyně byla zajímavým „vyvrcholením“ setkání. Došlo k němu, když mladý a velmi příjemný průvodce vyzval návštěvníky v jedné části jeskyní ke zpěvu. Nádherná akustika se projevila, když se do zpěvu daly moravské kolegyně. Vzápětí ani „česká sekce“ nezůstala pozadu a už tu byl minikoncert českomoravských lidových písní. Knihovnice se tak naladily, že si po celý zbytek prohlídky prozpěvovaly. Byl to pro všechny (včetně průvodce) velmi zajímavý a nevšední zážitek.

Poznávání regionu pokračovalo návštěvou dvou knihoven. Nejdříve to byla Obecní knihovna v Petrovicích, která se v letošním roce uchází o titul Knihovna roku 2013. Byla vybrána jako nejlepší knihovna Jihomoravského kraje.

Úplně poslední zastávkou byla prohlídka Knihovny Rájec-Jestřebí. Knihovna je proslulá svou bohatou kulturně výchovnou činností. Je také zapojena do projektu Putování nad zemí a pod zemí.Pan starosta Ing. Pavel Perout je znám svou angažovaností v Programu obnovy rodiny.

Tři dny setkání s bezvadnými a příjemnými lidmi uplynuly jako voda. Definitivní tečkou bylo zaslání pozdravů těm, kteří se letos nemohli setkání zúčastnit. Pak už jen krátké loučení a slib, že se všichni ve zdraví sejdou příštím rokem opět na Moravě, a to v Ratíškovicích.                                                     

K  článku od paní Wimmerové ještě pár řádků. Po setkání knihovníků mně, paní Jalové z MK Blansko i panu starostovi došlo plno krásných dopisů od účastníků s pochvalami, poděkováním a pozdravy. Také na vyhlášení Knihovny roku 2013 v pražském Klementinu zazněla slova chvály. Knihovníci hlavně ocenili milé a vstřícné přijetí a domácí, srdečnou atmosféru. I když nám počasí nepřálo, pršelo při zahájení v Blansku na aleji i na rozhledně, vládla na setkání stále dobrá nálada. Dle ohlasů se moc líbilo vystoupení vavřineckých hasičů, koloběžkový výlet na rozhlednu, společenské večery ve Vavřinci, prohlídka MŠ, hasičky, knihovny, návštěva v galerii Luboše Jedličky. Výtvarné tvoření ocenily nejen knihovnice, ale kupodivu i knihovníci a domů si odváželi na památku zarámované obrázky. Knihovníci budou vzpomínat i na závěrečné páteční posezení, zpívání při kytarách, na které nám zahrála Majka Rybářová se sestrou Karlou. Bodoval i kvíz o ceny. Také kulinářské dobroty měly samé pozitivní ohlasy, záhybáky od paní Celé i medové perníčky od paní Klímové všem moc chutnaly a recepty na ně putovaly do všech koutů naší vlasti. Moc chutnaly také sloupské koláčky a lahůdky od Nečasů z Vavřince.   

Myslím, že jsme knihovníkům z celé ČR ukázali z našeho regionu a hlavně obce to nejlepší a dobře jsme tak naši obec prezentovali a zviditelnili v celostátním měřítku. Závěrem bych chtěla všem, kdo se podíleli na organizaci setkání moc a moc poděkovat. Bez ochotných a pracovitých pomocníků by se setkání nemohlo uskutečnit.

Ještě jednou velký dík všem.