Historie včelařství ve sloupském regionu

Publikováno v Informačním zpravodaji Obú Vavřinec č. 16 v prosinci roku 2002


Před 100 roky byl ve Sloupu založen první spolek včelařů na územi dnešniho okresu Blansko. Využivám této příležitosti k seznámení občanů obce Vavřinec s historii tohoto spolku.

Založení spolku předcházely schůzky chovatelů včel, kteři si předávali zkušenosti ze včelařeni. Požádali tehdy Zemsky ústředni spolek včelařský v Brně o povoleni. Schválenim jejich žádosti bylo povoleno založení spolku k datu 6. dubna 1902. Čítal 17 členů, z nichž 15 bylo aktivních včelařů a 2 přispívajicí. Větši část členů nově založeného spolku byla z Molenburku a za zmínku stoji, že z územi dnešní obce Vavřince byli zakládajícími členy tohoto spolku př. František Hudec z Vavřince a jako člen přispívajici řídíci učitel př. Klimecky Josef, taktéž z Vavřince. Ve spolku byli v době založeni občané z 9 obci. Spolek se však neustále rozrůstal a v roce 1937 již čital zastoupeni z 36 obci. Jak se postupně rozvíjelo včelařstvi, přibývalo i dalších spolků. V bližšim okolí Sloupu vznikl spolek v Blansku v roce 1905, ve Žďárné v roce 1907, v Rozstáni v roce 1920, v Rájci v roce 1937 atd. K dnešnimu dni organizace sdružuje chovatele včel z 9 okolnich obci. Patří mezi ně i včelaři z Vavřince, Suchdolu a Novych Dvorů. Současným předsedou spolku je Miroslav Horák ze Suchdolu a ve funkci předsedy se vystřídalo i několik dalších občanů z jednotlivých místnich části dnešní obce Vavřinec. Z Nových Dvorů to byl od roku 1928 do roku 1933 přítel (dale jen př.) Skoták Alfons čp. 29, tehdejši lesní správce. Z Vavřince předsedal spolku od roku 1938 do roku 1948 př. Jarůšek Josef čp. 18 a od roku 1962 do roku 1970 př. Krátky Vojtěch čp. 87. Za dobu existence spolku bylo jeho členy i několik desitek občanů z naši obce. Vedle již shora uvedených to byli z Vavřince např. př. Jandourek Vladimir – učitel I. třidy základni školy, př. Vašiček Jan čp. 55, př. Musil Karel čp. 1, př. Nečas Vincenc čp. 22, př. Jarůšek František čp. 4, př. Ševčik Antonín čp. 9, př. Kakáč Pavel čp. 11, př. Kala Josef čp. 8, př. Kakáč Emil čp. 79, př. Vybíhal Josef čp. 64, př. Hudec František čp. 82, př. Nečas Jan čp. 41 př. Kuběna Vendelin čp. 38, př. Jarůšek Jan čp. 21, př. Vašiček Josef čp. 42, př. Hudec Vilém čp. 93, př. Vašiček Bohumil čp. 55 a př. Hudec Miroslav z čp. 93, nyní žijící v Blansku. Ze Suchdolu př. Urban František čp. 30, př. Strážnický Ludvík čp. 2, př. Horák Vincenc čp. 37, př. Vašíček Otakar čp. 34, př. Vybihal Pavel čp. 53, př. Rybář Jaroslav čp. 52, př. Kakáč Rudolf čp. 9, př. Šenkýř Miroslav čp. 15, př. Skoták Jan čp. 12, př. Ševčik Jaroslav čp. 23. Z Novych Dvorů př. Urban František ml. čp. 39, př. Nečas Josef čp. 41, př. Skoták Rudolf čp. 46, př. Vašíček Miroslav čp. 47, př. Krejsa Bohumil čp. 29, př. Skoták Josef čp. 42, př. Kvasnica František čp. 45, př. Svěrák Josef čp. 47, př. Novohradský Milan čp. 43 a př. Urban František nejml. čp. 65. Z Veselice př. Stloukal Josef čp. 19, př. Vašíček Alois čp. 44, př. Nečas František čp. 8, př. Fabiánek Tomáš čp. 10, př. Skoták Alois čp. 11, př. Skoták Albert čp. 4, př. Sedlák Robert čp. 40, př. Skoták Karel čp. 60, př. Nečas Bohumil čp. 39, př. Němec Alois čp. 26, př. Trávniček Josef čp. 58, př. Novotný Miloslav čp. 70, př. Ševčik Stanislav čp. 12 a př. Šváb Otto čp. 63. Informace o občanech, kteři včelařili kolem roku 1924 a jejichž jména se neobjevují v dochovaných knihách členů spolku, poskytuje „Pamětni kniha obce Suchdola“. Tehdejši zapisovatel, hostinský Ludvik Strážnicky čp. 2 uvádi v přehledu vlastníků domů v roce 1924 v Suchdole i údaje o počtech včelstev patřících k některým domům. Tak např. na domě čp. 3 Hudce Rudolfa s 15 ks včelstev, na Nových Dvorech potom lesnika Rudolfa Antonina čp. 27 s 15 ks včelstev a lesníka Mužika Miloslava čp. 29 s 2 ks včelstev.

Tolik výčet jmen občanů naší obce, kteří téměř všechen svůj volný čas věnovali a věnuji péči o včely a timto způsobem i o přirodu. V této souvislosti však žádám čtenáře, aby byli shovívaví v připadě, že jsem některé občany opomněl uvést. Důvodem je skutečnost, že předevšim starši podklady jsou často méně čitelne. Co se týka velikosti členské základny, má náš spolek v současné době 36 členů a zaevidovano celkem 270 včelstev. Dávno jsou pryč doby, kdy se naši členové starali až o cca 900 včelstev. Velký úbytek členů a snad nejkrizovějšim rokem v činnosti spolku byl rok 1996. Tehdy naše řady opustilo cca 50 % členů. Důvodem bylo častečně zvýšeni členských přispěvků, ale přičinou byla i skutečnost, že se podstatně zvýšily náklady např. na cukr. Dnešni výkupni cena medu však toto zdraženi neni schopna vyrovnat. Naši předchůdci začinali za velmi skromných podminek. Z dřivějšich let víme, že např. již v roce 1925 prováděli výchovu včelich matek u př. Meluzina na stanovišti Vlči skála. Sami si vyvařovali vosk na výrobu mezistěn, k čemuž zakoupili vlastni vařak. Spolek zabezpečoval přiděl cukru na zazimovani, ale zajišťoval i výsadbu medonosnych dřevin (jiva atd.). Později byl obnoven chov včelich matek (Kraňka) u př. Horáka na stanovišti u vojenskeho objektu pod Veselici. K činnosti spolku patři nerozlučně i výroba medoveho pečiva, která má velkou tradici předevšim diky rodině Františka Hasoně ze Sloupu, ale i pi. Emilii Filoušové, pi. Emilii Sedlákové a pi. Aleně Horákové e Suchdolu. Výrobky z medového pečiva jsou čas od času presentovány na výstavach, které mají vždy velkou odezvu u veřejnosti.

Nemohu však nezmínit ještě jednu skutečnost. Po celou dobu historie našeho spolku se jeho členové potýkaji s různými nemocemi včel. Proto jsme se v poslední době zaměřili na zlepšeni zdravotního stavu včelstev, předevšim použitím účinnějšich metod. Za timto účelem byl zakoupen, i za přispění obce Vavřinec, aerosolový vyvíječ s kompresorem, který použiváme na ochranu včelstev proti varroaze. Využívám této příležitosti a obci Vavřinec za poskytnuté finančni přispěvky děkuji jménem výboru organizace. Současně chci zdůraznit, že možnost použití tohoto přístroje je podstatně učinnějši než dosud použivané knoty. Skutečnosti také je, že použití tohoto moderního přístroje nemá význam jenom pro nás včelaře, ale ve svém důsledku pro celou společnost. Musíme si totiž uvědomit, že potřeba dostatku včel v přírodě je velice důležitá pro opylovací proces rostlin a stromů a ma zásadni význam pro výnosy v zemědělstvi a ovocnářstvi. Závěrem svého příspěvku přeji všem spoluobčanům do nadcházejících svátečnich dnů předevšim klid, rodinnou pohodu a do roku 2003 vyslovuji přáni, abychom si častěji vzpomněli na toho maličkého tvora, zvaného včela medonosná.Miroslav Horák, Suchdol 37, za výbor ZO ČSV Sloup